Интересно

Најчести соединенија на оксиацид

Најчести соединенија на оксиацид

Оксиацидите се киселини кои содржат водороден атом врзан за атом на кислород. Овие киселини се разделуваат во вода со тоа што ја кршат оваа врска и формираат хидрониум јони и полиатомски анјон. Табелата подолу ги наведува вообичаените оксоациди и нивните придружни анјони.

Заеднички оксоациди и здружени анјони

ОксоацидФормулаАнионАнион Формула
оцетна киселинаCH3COOHацетатCH3КОО-
јаглеродна киселинаН2СО3карбонатСО32-
хлорна киселинаHClO3хлоратКЛО3=
хлорна киселинаHClO2хлоритКЛО2-
хипохлорна киселинаHClOхипохлоритКЛО-
јодна киселинаХИО3јодИО3-
азотна киселинаХНО3нитратНЕ3-
азотна киселинаХНО2нитритНЕ2-
перхлорна киселинаHClO4перхлоратКЛО4-
фосфорна киселинаН3ПО4фосфатПО43-
фосфорна киселинаН3ПО3фосфитПО33-
сулфурна киселинаН2СО4сулфатСО42-
сулфурна киселинаН2СО3сулфитСО32-